Zwracamy się do strajkujących nauczycieli z apelem o natychmiastowe zawieszenie strajku i przeprowadzenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych, tak, aby mogli oni bez przeszkód przystąpić do egzaminów maturalnych.

Uważamy, że niedopuszczalne jest działanie, nawet prowadzone w słusznej intencji, w którym stawia się na dobro własne kosztem dobra innej osoby.  Strajk nauczycieli nie może godzić w prawo młodzieży do przystąpienia do egzaminu maturalnego, do którego przez trzy lata była ona przygotowywana przez strajkujących obecnie pedagogów.

Stoimy na stanowisku, że konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych zmian systemu edukacji w Polsce. Zmiany te nie mogą ograniczać się tylko do likwidacji gimnazjów, lecz muszą obejmować reformę programową, która powinna być zaplanowana i zrealizowana przy szerokim uczestnictwie środowisk nauczycieli, rodziców oraz nauczycieli akademickich. Reforma programowa powinna mieć na celu wykształcenie polskiej młodzieży na obywateli, którzy będą zdolni do samodzielnego i twórczego myślenia oraz tworzenia najnowszych technologii na poziomie światowym, ludzi zdolnych do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz służby dla dobra wspólnoty, w której żyją, a także świadomych swojej narodowej historii i tożsamości oraz ceniących dziedzictwo kulturowe Europy wynikające z chrześcijańskiego sytemu wartości.  Istotnym elementem tej reformy musi być wzrost wynagrodzeń nauczycieli, bez którego nie będzie możliwe sprostanie wyzwaniom, jakie taka reforma programowa postawi przed środowiskiem nauczycielskim.

Przedstawiciele Zarządu  AKO Katowice

Ewa Borkowska
Adam Michczyński
Grzegorz Opala
Bolesław Pochopień
Andrzej Pułka
Janina Szymanowicz

Link do Oświadczenia AKO Kraków w sprawie strajku w oświacie